LA UNION – Pabor ni Brgy. Capt. Edwin Abat ti Barangay Talogtog, San Juan La Union iti inlungalong dagiti manmanday linteg a da Bicol Saro Partylist Representative Brian Raymund Yamsuan, Camarines Sur Rep. LRay Villafuerte ken Miguel Luis Villafuerte a maiyalud-od ti naka-schedule a Disyembre 1, 2025 Barangay ken Sangguniang Kabataan Election inton Oktubre 26, 2026.

Segun kenni Abat, kurang ti dua a tawen a panagserbi dagiti Barangay Officials gapu ta kalikagom da met a tungpalen amin a plano ken inkari da kadagiti umili iti barangay da.

Mamati ti Barangay Kapitan a no man pay naruayen dagiti naipaay da a serbisyo iti kabarangayan da ket kurang pay daytoy gapu ta kayat da pay a maipakita dagiti kaya da nga ubraen para iti pagpintasan ti komunidad da.

Maipalagip nga immuna nga inpakaammo ti Commission on Election nga addaan laeng dagiti nabutosan iti 2023 BSK election iti dua a tawen gapu ta naitantantan ti eleksyon idi gapu kadagiti napasaran a pandemnya.

Kabayatanna, a naiwayat ti Barangay ken Sanguniang Kabataan Election 2023 idi Oktubre 30 ken opisyal a nagtugaw dagiti nabutosan idi Disiembre 1, 2023.